فاطمه طراح

درباره فاطمه طراح

سوابق تحصیلی

کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر تهران

فعالیت های هنری

مقام سوم جشنواره خوارزمی در رشته تصویر سازی - 1395
برگزار کننده دوره ی مدرنیسم چندگانه به استادی دکتر کامبیز موسوی اقدم  در دانشگاه هنر تهران - 1398
برگزار کننده ورکشاپ نقاشی به همراهی آقای داریوش حسینی و انجمن علمی
دانشگاه در دانشگاه هنر تهران
عضو گروه اجرایی جشنواره ژکال _1397،1398
همکاری در گالری والا - 1398
عضو هیئت تحریریه مجله فرد – 1398
مصاحبه با 1399
_USA / New York/ field projects gallery

نمایشگاه ها

"در نبود"، گالری نگاه، تهران: 1398
" پروژه خور"، گالری سرادیپور، آنلاین :1399
گالری الهی، آنلاین :1399
"آرشیو"، گالری آرتیبیشن ، تهران: 1399